حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۴۲

خوبتر اندر جهان ازین چه بود کار

دوست بر دوست رفت و یار بر یار

آن همه اندوه بود و این همه شادی

آن همه گفتار بود و این همه کردار

دوست بر دوست رفت یار بر یار

خوشتر ازین هیچ در جهان نبود کار

< تکه ۴۳

        

تکه ۴۱ >