حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۴۳

حق تعالی که مالک الملکست

لیس فی الملک غیره مالک

برساند به یکدگر ما را

انه قادر علی ذلک

< تکه ۴۴

        

تکه ۴۲ >