حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۴۴

معدن شادیست این معدن جود و کرم

قبلهٔ ما روی یار قبلهٔ هر کس حرم

< تکه ۴۵

        

تکه ۴۳ >