حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۴۶

نظری فگن به حالم که ز دست رفت کارم

به کسم مکن حواله که بجز تو کس ندارم

تو چو صاحب عطایی طلب منست از تو

چو تو غالبی بهر کس به تو خویش می‌سپارم

< تکه ۴۷

        

تکه ۴۵ >