حمایت از گنج نما
 

تکه ۴۷

بوالعجب یاری ای یار خراسانی

بندهٔ بوالعجبی‌های خراسانم

< تکه ۴۸

        

تکه ۴۶ >