حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۴۸

همه جمال تو بینم چو دیده باز کنم

همه تنم دل گردد که با تو راز کنم

حرام دارم با دیگران سخن گفتن

کجا حدیث تو آمد سخن دراز کنم

< تکه ۴۹

        

تکه ۴۷ >