حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۴۹

مدتی هست که ما از خم وحدت مستیم

شیشهٔ کثرت این طایفه را بشکستیم

اینکه گویند فنا هست غلط میگویند

تا خدا هست درین معرکه ما هم هستیم

< تکه ۵۰

        

تکه ۴۸ >