حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۵۱

تعویذ گشت خوی بدان روی خوب را

ورنه به چشم بد بخورندیش مردمان

< تکه ۵۲

        

تکه ۵۰ >