حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۵۲

تو چنانی که ترا بخت چنانست و چنان

من چنینم که مرا بخت چنینست و چنین

< تکه ۵۳

        

تکه ۵۱ >