حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۵۳

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین

با هر که نیست عاشق کم گوی و کم نشین

باشد که در وصال تو بینند روی دوست

تو نیز در میانهٔ ایشان نه‌ای ببین

< تکه ۵۴

        

تکه ۵۲ >