حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۵۴

ترا روی زرد و مرا روی زرد

تو از مهر و ماه و من از مهر ماه

< تکه ۵۵

        

تکه ۵۳ >