حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۵۵

بر فلک بر دو مرد پیشه ورند

آن یکی درزی آن دگر جولاه

این ندوزد مگر قبای ملوک

و آن نبافد مگر گلیم سیاه

< تکه ۵۶

        

تکه ۵۴ >