حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۵۶

ما و همین دوغ وا و ترب و ترینه

پختهٔ امروز یا ز باقی دینه

عز ولایت به ذل عزل نیرزد

گرچه ترا نور حاج تا به مدینه

< تکه ۵۷

        

تکه ۵۵ >