حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۵۸

ای بار خدا به حق هستی

شش چیز مرا مدد فرستی

ایمان و امان و تن درستی

فتح و فرج و فراخ دستی

< تکه ۵۹

        

تکه ۵۷ >