حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۵۹

ای ساقی پیش آر ز سرمایهٔ شادی

زان می‌که همی تابد چون تاج قبادی

زان باده که با بوی گل و گونهٔ لعلست

قفل در کرمست و کلید در شادی

< تکه ۶۰

        

تکه ۵۸ >