حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۶۰

ایا بر جان ما ماهر چو بر شطرنج اهوازی

چو ما را شاه مات آید ترا سپری شود بازی

< تکه ۶۱

        

تکه ۵۹ >