حمایت از گنج‌نما
 

تکه ۶۱

تنگ دلی نی و دل تنگ نی

تنگدلان را بر ما رنگ نی

< تکه ۶۲

        

تکه ۶۰ >