حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۴

ته دوری از برم دل در برم نیست

هوای دیگری اندر سرم نیست

بجان دلبرم کز هر دو عالم

تمنای دگر جز دلبرم نیست