حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۴

گیج و ویجم که کافر گیج میراد

چنان گیجم که کافر هم موی ناد

بر این آئین که مو را جان و دل داد

شمع و پروانه را پرویج میداد