حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۸

یکی درد و یکی درمان پسندد

یکی وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران

پسندم آنچه را جانان پسندد