حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۰

نهالی کن سر از باغی برآرد

ببارش هر کسی دستی برآرد

برآرد باغبان از بیخ و از بن

اگر بر جای میوه گوهر آرد