حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۲

خور از خورشید رویت شرم دارد

مه نو زابرویت آزرم دارد

بشهر و کوه و صحرا هر که بینی

زبان دل بذکرت گرم دارد