حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۶

دگر شو شد که مو جانم بسوزد

گریبان تا بدامانم بسوزد

برای کفر زلفت ای پریرخ

همی ترسم که ایمانم بسوزد