حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۷

هر آنکس عاشق است از جان نترسد

یقین از بند و از زندان نترسد

دل عاشق بود گرگ گرسنه

که گرگ از هی هی چوپان نترسد