حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۹

پسندی خوار و زارم تا کی و چند

پریشان روزگارم تا کی و چند

ته که باری ز دوشم برنگیری

گری سربار بارم تا کی و چند