حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۴۴

خوشا آنانکه هر از بر ندانند

نه حرفی وانویسند و نه خوانند

چو مجنون سر نهند اندر بیابان

ازین گو گل روند آهو چرانند