حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۴۵

خوشا آنانکه تن از جان ندانند

تن و جانی بجز جانان ندانند

بدردش خو گرند سالان و ماهان

بدرد خویشتن درمان ندانند