حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۴۶

خوشا آنانکه پا از سر ندونند

مثال شعله خشک وتر ندونند

کنشت و کعبه و بتخانه و دیر

سرائی خالی از دلبر ندونند