حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۴۸

خوشا آنان که با ته همنشینند

همیشه با دل خرم نشینند

همین بی رسم عشق و عشقبازی

که گستاخانه آیند و ته بینند