حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۵۱

تویی آن شکرین لب یاسمین بر

منم آن آتشین دل دیدگان تر

از آن ترسم که در آغوشم آیی

گدازد آتشت بر آب شکر