حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۵۲

گلش در زیر سنبل سایه پرور

نهال قامتش نخلی است نوبر

زعشق آن گل رعنا همه شب

چو بلبل ناله و افغان برآور