حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۶۲

اگر شیری اگر میری اگر مور

گذر باید کنی آخر لب گور

دلا رحمی بجان خویشتن کن

که مورانت نهند خوان و کنند سور