حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۶۳

اگر شیری اگر ببری اگر کور

سرانجامت بود جا در ته گور

تنت در خاک باشد سفره گستر

بگردش موش و مار و عقرب و مور