حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۹۲

غمم غم بی و همراز دلم غم

غمم همصحبت و همراز و همدم

غمت مهله که مو تنها نشینم

مریزا بارک الله مرحبا غم