حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۹۳

دو زلفانت گرم تار ربابم

چه میخواهی ازین حال خرابم

ته که با مو سر یاری نداری

چرا هر نیمه شو آیی بخوابم