حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۹۶

مو آن بحرم که در ظرف آمدستم

چو نقطه بر سر حرف آمدستم

بهر الفی الف قدی بر آیو

الف قدم که در الف آمدستم