حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۹۸

بروی دلبری گر مایلستم

مکن منعم گرفتار دلستم

خدا را ساربان آهسته میران

که من واماندهٔ این قافلستم