حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۰

بشو یاد تو ای مه پاره هستم

بروز از درد و غم بیچاره هستم

تو داری در مقام خود قراری

مویم که در جهان آواره هستم