حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۴

نمیدانم که رازم با که واجم

غم و سوز وگدازم با که واجم

چه واجم هر که ذونه میکره فاش

دگر راز و نیازم با که واجم