حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۰۵

به آهی گنبد خضرا بسوجم

فلک را جمله سر تا پا بسوجم

بسوجم ار نه کارم را بساجی

چه فرمائی بساجی یا بسوجم