حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۱

از آن انگشت نمای روزگارم

که دور افتاده از یار و دیارم

ندونم قصد جان کردن بناحق

بجز بر سرزدن چاره ندارم