حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۲

از آن دلخسته و سینه فگارم

که گریان در ته سنگ مزارم

بواجندم که ته شوری نداری

سرا پا شور دارم شر ندارم