حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۲

هزاران غم بدل اندوته دیرم

هزار آتش بجان افروته دیرم

بیک آه سحر کز دل برآرم

هزاران مدعی را سوته دیرم