حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۳

زعشقت آتشی در بوته دیرم

در آن آتش دل و جان سوته دیرم

سگت ار پا نهد بر چشمم ایدوست

بمژگان خاک پایش روته دیرم