حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۲۴

دلی نازک بسان شیشه دیرم

اگر آهی کشم اندیشه دیرم

سرشکم گر بود خونین عجب نیست

مو آن نخلم که در خون ریشه دیرم