حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۲

بشم واشم ازین عالم بدر شم

بشم از چین و ما چین دورتر شم

بشم از حاجیان حج بپرسم

که این دوری بسه یا دورتر شم