حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۳

قدح بر گیرم و سیر گلان شم

بطرف سبزه و آب روان شم

دو سه جامی زنم با شادکامی

وایم مست و بسیرلالیان شم