حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۴

خدایا واکیان شم واکیان شم

بدین بیخانمانی واکیان شم

همه از در برانند سوته آیم

ته که از در برانی واکیان شم