حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۵

ز وصلت تا بکی فرد آیم و شم

جگر پر سوز و پر درد آیم و شم

بموگوئی که در کویم نیایی

مو تا کی با رخ زرد آیم و شم