حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۳۷

مو که مست از می انگور باشم

چرا از نازنینم دور باشم

مو که از آتشت گرمی نوینم

چرا از دود محنت کور باشم